Особливості професійної підготовки вихователів-методистів ДНЗ у системі післядипломної освіти

ImageВ Інституті післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка щорічно проводяться курси для вихователів-методистів дошкільних навчальних закладів, основна мета яких полягає у створенні умов для досягнення педагогами високого рівня профе­сіоналізму, набуття ними навичок творчої діяльності. Програма курсів  розрахована на 216 годин. У процесі навчання передбачено оп­тимальне поєднання колективної, парно-групової та індивідуальної діяльності вихователів – методистів.
Курси проводяться на засадах особистісно орі­єнтованої моделі навчання, яка  полягає в урахуванні суб'єктного досвіду слухачів; суб'єкт-суб'єктних взаєминах учасників навчального процесу; діяльнісній основі навчання. З огляду на це вихователям-методистам надається можливість впливати на перебіг навчального процесу, а саме: ставити цілі, обирати форми і методи опрацювання змісту, рефлексувати, оцінювати свою роботу та роботу колег тощо.