7 клас

О.П. Глазова, Ю.Б.Кузнецов. «РІДНА МОВА»: Підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів: К.:  «Зодіак-ЕКО», 2007.  
В основу підручника покладено компетентнісний підхід до навчання мовлення та  мови. Компетенції «розписано» для кожного з
розділів підручника. Основою методичного апарату підручника є  такі інноваційні  технології навчання, як особистісно орієнтоване навчання; диференційоване навчання; розвивальне навчання. 
Особистісно орієнтований підхід до навчання реалізовано в додаткових завданнях до більшості вправ підручника. Диференційований підхід до учнів передбачений умовними позначками в підручнику: «завдання підвищеної складності», «для тих, хто любить мріяти та фантазувати»; «для тих, хто хоче навчитися мислити самостійно»; «для тих, хто товаришує з комп’ютером»; «для тих, хто любить жартувати». Вправи і завдання спонукають семикласників до висловлення особистих думок та особистісних переживань. Вправи рубрики «Складання діалогів та монологів» мають на меті розвиток й удосконалення мовленнєвих і мовних компетенцій семикласників. Подані тут ситуативні вправи відображають актуальні, цікаві й повчальні ситуації спілкування, навчають українського етикету, чемності, людяності, співчутливості.
    
Підручник укладено так, щоб дати учням відчуття того, що вони живуть в єдиному, гармонійному, прекрасному світі. Серцем цього світу для кожного українця є країна Україна.  Підручник відтворює образ України стародавньої та юної, цікавої розмаїтістю своїх регіонів, та все ж єдиної, соборної і тим ще більш прекрасної. Навчальна книжка створює  виховний простір, який є духовним простором школяра й педагога, простором культури, який впливає  на розвиток особистості.
     
Підручник готує семикласників до життя в  інформаційному суспільстві, формує в них уміння здобувати інформацію з різних джерел, зокрема з мережі Інтернет.
 
Є концептуальним продовженням  системи підручників нового покоління.

М.І.Пентилюк, І.В.Гайдаєнко, А.І.Ляшкевич, С.А.Омельчук. «РІДНА МОВА»: Підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів: К.:«Освіта». 2007.       У підручнику поєднано традиційний і новаторський підходи до вивчення мови.   Підручник укладено за тематичним принципом. Параграф розпочинається епіграфом і текстом, які дають змогу реалізувати соціокультурну лінію програми. Усі мовні явища учні розглядають у тексті за допомогою таблиць, схем та алгоритмів формулюють власне уявленняпро те чи інше поняття, потім закріплюють вивчене, знаходячи відповідні правила в рубриці «Прочитайте і запам’ятайте». Основні поняття теми винесено в рамку, до вправ подаються посилання на сторінки, нові терміни виділено кольором. Підручник зорієнтований на різні форми роботи — індивідуальну, в парах, у групах, під керівництвом учителя й самостійну. У позначках до вправ враховано рівень знань та ступінь зацікавленості учнів: «Завдання підвищеної складності», «Ситуативні завдання», «Завдання для самостійної роботи», «Ігрові завдання».
У підручнику чимало методичних знахідок, які допоможуть учителеві активізувати навчальний процес: система завдань на формування комунікативної компетенції учнів; мовні розбори у вигляді алгоритмів; робота зі словами, поданими в рамці; міжпредметні зв’язки; робота з ілюстраціями та форзацами.
Параграф завершує рубрика «Подумайте і дайте відповіді», а розділ — різнорівневі запитання у двох варіантах.
Зв’язне мовлення проведено наскрізною лінією через увесь підручник: цікаві тексти, співзвучні інтересам семикласників, пам’ятки для виконання робіт, уроки роботи над помилками. У підручнику подано «Тлумачний словник» і «Відповіді до вправ та ігрових завдань».
Продовжує серію підручників для 5 і 6 кл.

А.А.Ворон, В.А.Солопенко.
«УКРАЇНСЬКА МОВА»: Підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання: К.:  «Освіта», 2007.           
Структура підручника звична і зрозуміла учням і вчителям: теоретичні відомості в параграфах забезпечені достатньою кількістю вправ; детально розроблена система уроків розвитку зв’язного мовлення; контрольні запитання і завдання після розділів; довідковий апарат наприкінці підручника. У поданні теоретичного матеріалу спеціальними позначками і кольором розмежовується основна і  другорядна інформація — «правила-підказки».
Соціокультурну змістову лінію представлено рубриками «Культура спілкування» та «Духовні скарби України», в яких уміщено цікаві, яскраво ілюстровані тексти для аудіювання та читання із завданнями до них.
Система вправ передбачає різні види роботи: міркування, спостереження, переклад тощо. Завдання сформульовано так, що вчитель має змогу довільно визначити спосіб виконання: у парах, у групах, індивідуально або колективно. Є вправи для актуалізації навчального процесу зі спеціальними позначками: «Вправа з ключем», «Мовна задача».
У «Додатку» подано необхідний довідковий матеріал: зразки мовних розборів, тестові завдання, перекладний і тлумачний словники.
Ілюстративний матеріал підручника сприяє патріотичному вихованню школярів. На форзацах уміщено оригінальні схеми у вигляді кола.
Продовжує серію підручників для 5 і 6 кл. 

Н.В.Бондаренко, А.В.Ярмолюк. «УКРАЇНСЬКА МОВА»: Підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання : К.:  «Освіта», 2007. 
У підручнику закладено систему вивчення мови на основі тексту, який є матеріалом для спостереження над мовними явищами і водночас реалізовує соціокультурну тему програми. Достатню увагу приділено формуванню вмінь і навичок аудіювання, читання, говоріння й письма, що забезпечить різнобічний мовленнєвий розвиток учнів.Теоретичні відомості подаються зручними для засвоєння частинами: «Для обов’язкового засвоєння», «Для ознайомлення». Є спеціальна позначка для завдань проблемно-пошукового характеру.
Практична частина підручника дає змогу засвоювати вивчене з опорою на подібне в обох мовах. Для цього введено рубрики «Розрізняйте значення слів», «Українською — російською». Достатньо вправ на редагування та переклад. Необхідний лексичний матеріал учні зможуть знайти у виносках до текстів та в словничках наприкінці підручника. Теми з розвитку мовлення докладно розроблено й уведено в систему параграфів підручника. Завдання і вправи передбачають диференційований підхід до засвоєння мови: різного рівня складності; на роботу в парах, групах; ситуативні завдання. Учням надається можливість вибрати тему твору, ілюстрацію для складання речень тощо. Зразки виконання робіт, пам’ятки й довідковий апарат сприятимуть результативній роботі як під керівництвом учителя, так і самостійно.У кожному розділі вміщено запитання і завдання для повторення, а наприкінці підручника — тести з усіх розділів програми для 7 класу. Підручник добре ілюстрований, на форзацах уміщено функціональні схеми. Продовжує серію підручників для 5 і 6 кл.