Інтерактивні технології на уроках мови

Важливе місце в особистісно орієнтованому навчанні посідають інтерактивні („inter”- взаємний, „act”- діяти) технології. Відмінність  між ними і звичними нам організаційними формами полягає  у спрямованості  навчальної діяльності первинної групи (пари) на досягнення спільної мети. Залежність загального успіху від внеску кожного усуває конкуренцію всередині групи, змушує  її учасників слухати один одного, доводити, сперечатися, враховувати різні думки  і пропозиції  щодо розв`язання проблеми, навчатися самому й навчати інших, логічно висловлюватися, опонувати тощо.
Сучасна методика нагромадила багатий арсенал прийомів інтерактивного навчання від найпростіших  («Робота в парах», «Ротаційні (змінні) трійки», «Карусель», «Мікрофон») до складних («Мозковий штурм», «Мозаїка», «Аналіз ситуації»), а також імітаційні ігри, дискусії, дебати. Використання інтерактивних технологій не самоціль, а засіб створення атмосфери доброзичливості  й порозуміння, зняття з душі дитини  почуття страху, намагання зробити її розкутою, навіяти впевненість у своїх силах, налаштувати на успіх, виявити її  здібності до творчості.